Velkommen!

Velkommen til hjemmesiden for harmonium-entusiaster i Norge

Welcome to the website for harmonium enthusiasts in Norway!

English introduction: See below.

På denne internett-siden kan du gjøre deg kjent med det egenartede instrumentet "harmonium" (= "trøorgel"). På siden ligger det linker til større, internasjonale sammenhenger, der man befatter seg med harmoniet. På denne internett-siden er det meningen å kunne presentere et så komplett register som mulig, når det gjelder norske trøorgel-produsenter gjennom tidene - både fabrikker og enkeltpersoner.

Det jobbes også kontinuerlig med en liste over originalmusikk skrevet for trøorgelet, av norske komponister. Her trengs det hjelp fra andre entusiaster, som vet om eller kommer over slike komposisjoner. Så sitter du med supplerende opplysninger, vær vennlig og ta kontakt.

Siden er ment å være en blanding av blogg og database. Blogg-delen går på konsert-virksomheten; og database-delen har med registerføringen å gjøre (produsenter og komposisjoner/publikasjoner).

Håkon R. Sødal - oppdatert 18. august 2022

Stikkord til hjemmesiden www.harmonium-orgel.com

(Konsentrat av artikkel skrevet for "Klaverens Hus" i Sverige, 2007)

Ideen til en hjemmeside til harmoniets fremme fikk jeg fra Sverige, fra ”Klaverens Hus”, og denne organisasjonens internettside om svenske klaver- og harmoniumprodusenter mv. Denne siden dro jeg nytte av da jeg skulle oppspore den historiske bakgrunn for et trøorgel jeg selv overtok fra en eier som syntes det bare stod og samlet støv. Fra da av modnedes tanken om å gjøre en innsats til beste for trøorgelet. Robert Gellerman, som vel er den best orienterte harmoniumekspert i verden, gav meg tillatelse til å benytte sin oversikt også over norske harmoniumprodusenter i hans bok ”Reed Organ Atlas” fra 1998. Med utgangspunkt i denne startet jeg mitt lille prosjekt. Arbeidet med internettsiden foregår på fritiden, og er i høyeste grad et idealistisk engasjement.

Interessen for trøorgelet har jeg hatt siden begynnelsen av 1970-tallet, da vår familie fikk sitt første harmonium; et lite, tysk Mannborg-orgel. Det har opus nr 33.301 - noe som sier mye om produksjonsvolumet. Selv gikk jeg til anskaffelse av mitt eget første trøorgel i studietiden, og gledet meg veldig over dette både i forbindelse med musikkstudiene og ellers. I dag (dvs i 2007) sitter jeg med en samling på ca ti orgler, og har formidlet flere videre til enkeltpersoner og institusjoner som vet å verdsette dem, slik det fremgår av listen nedenfor. Med god hjelp fra Sør-Norges dyktigste harmoniumstemmer, Ingvar Berge, er mange av orglene også profesjonelt restaurert. Alternativet for flere av disse instrumentene ville sannsynligvis vært søppelhaugen.

Det som har overrasket meg etter hvert som mitt trøorgelengasjement har utviklet seg, er at trøorgelet ikke er noe annenrangs instrument. Jeg tror nemlig at mange ser trøorgelet som en slags billig erstatning for enten piano eller kirkeorgel. Det er det langt ifra! Mange europeiske komponister har skrevet originalmusikk for dette instrumentet, og noe av det er virkelig stor musikk. Rett nok vanskelig å få tak i – ikke minst på noter, men like fullt stor musikk. Enkelte harmoniuminnspillinger på CD blir også utgitt, særlig i Tyskland. Trøorgelet har kvaliteter og muligheter av en annen karakter enn andre tangentinstrumenter; og de senromantiske komponistene har visst å utnytte dette.

Så er det viktig for meg at man ikke trenger være dataekspert eller musikkprofessor for å begi seg ut på små og store prosjekter av denne type. Derfor har jeg opprettet denne internettsiden, i kombinasjon med å konsertere på trøorgel i nære omgivelser, alene eller sammen med andre musikere. Alt i den hensikt å gi trøorgelet den oppmerksomhet det fortjener. Harmoniumhistorien må ikke bare være død historikk, men fortsatt levende historie. Dette må være et poeng særlig når vi nå nærmer oss tohundreårsminnet for tilblivelsen av verdens første kjente trøorgel, som så dagens lys i 1810.

Håkon R. Sødal, Mandal

INTRODUCTION – PRESENTATION

On this website you can get to know the unique instrument "harmonium" (= "reed organ" / "pump organ"). Here there will be links to other websites, which are concerned about harmoniums. The idea is to present such a comprehensive registry as possible, as far as Norwegian pump organ manufacturers of all time are concerned. You will also find a list of original music for harmonium, composed by Norwegian composers. This list will be under constant construction. And I need help from other enthusiasts in this matter. If you have additional information, please contact me.

I got the idea about a website to promote harmoniums from Sweden, from "Klaverens Hus", and this organization's website about Swedish piano- and harmonium manufacturers etc. I discovered this website while I once was looking for the historical background of a specific pump organ I got from an owner, who thought it was just collecting dust. From that time I got the idea about making a contribution to the benefit of pump organ.

Robert Gellerman, who for many years was the most important harmonium expert in the world, gave me permission to use his list containing the Norwegian reed organ manufacturers in his book "Reed Organ Atlas" from 1998. Based on this I began my little project. My work on the Internet is going on in my spare time and is very much an idealistic commitment.

My interest in pump organ started in the early 1970s, when our family got its first harmonium, a small German Mannborg reed organ. This instrument had the opus no. 33301 - which says a lot about his manufacturer's production volume. I bought my first pump organ myself when I was a student in the 1980s, and I was delighted by this instrument – both during my music studies and otherwise. Today (in 2007, when this article was written) I'm the owner of about ten organs; and I have also given some instruments further to both individuals and institutions, who know how to appreciate them. With help from one of the best harmonium experts in the South of Norway, Ingvar Berge, many of the organs are also professionally restored.

What has surprised me, is that the pump organ isn’t a second-rate instrument at all. A lot of people look upon the pump organ as a kind of cheap substitute to either piano or church organ. That's far from the truth! Many European musicians composed music dedicated to this specific instrument, and some of their works are really great music. Some CD recordings are released, especially in Germany. Pump organs represent qualities that other keyboard instruments don’t have, and the late romantic composers learned to exploit these qualities.

You don’t need to be computer expert or music professor to run a project of this kind. That's why I created this web site, in combination with concerts using the pump organ in public, either alone or together with other musicians. Everything in order to give the harmonium the attention it deserves. The reed organ history must not only remain dead history, but still living history. This must be a point especially when we are approaching the two hundred anniversary of the production of the world's first known pump organ, in 1810.

Håkon Sødal, Mandal - Norway

This introduction is a summary of an article written for "Klaverens Hus", Sweden - in 2007.

Published in English in January 2011.